EU - evropský fond pro regionální rozvoj

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015360:

„Energetické úspory ve společnosti Bagro - Trans s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu recyklace stavebních odpadů a nakládání se stavebními materiály společnosti Bargo - Trans s.r.o. Energetických úspor bude dosaženo vyřazením kolového rypadla a univerzálního dokončovacího stroje a jejich nahrazení energeticky a technologicky efektivnějšími variantami s obdobným výkonem.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady zpracovatelského procesu. Příčinami problému je velká zastaralost technologií, a to jak daná věkem strojů (tedy opotřebením), tak i stavem technologií v době výroby, kdy nebylo možno ještě produkovat motorové pohony s tak vysokou účinností jako v současné době. Vzhledem k tomu, že původní určení vyřazovaných strojů je spíše pro přímé stavební práce a úpravy, než pro manipulaci s náklady, je jejich efektivita v porovnání s novými stroji v velice nízká.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie ve zpracovatelském procesu a tím i ke snížení provozních nákladů ve společnosti. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat a recyklovat stavební odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného recyklátu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

 

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.